::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73534 นางสาวไพริน พวงพลอย ม.4 สตรีสิริเกศ 19 499 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73380 นางสาวนิศารัตน์ สุภารี ม.5 สตรีสิริเกศ 19 500 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73390 นายทศพร ประพาฬ ม.4 สตรีสิริเกศ 19 501 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73048 นางสาวภัทราพร มะณีย์ ม.4 สตรีสิริเกศ 19 502 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73562 นายคฑาทอง สีหะวงษ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 19 503 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73310 นายสิทธิชัย แก้วเขียวสนิท ม.5 สตรีสิริเกศ 18 504 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73381 นางสาวรัตนาภรณ์ อาจใจ ม.5 สตรีสิริเกศ 17 505 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73397 นางสาวจิตรวรรณ ศรวิชัย ม.4 สตรีสิริเกศ 17 506 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73372 นางสาวปาริตา ศรีโคตร ม.5 สตรีสิริเกศ 16 507 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73384 นางสาวหทัยชนก วงษ์เลิศ ม.4 สตรีสิริเกศ 16 508 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73068 นายอภิสิทธิ์ โสพัฒน์ ม.4 สตรีสิริเกศ 16 509 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73115 นายชัยพล ลำเฟือย ม.4 สตรีสิริเกศ 16 510 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73113 นายศักดิ์ชาย ศรีสำอางค์ ม.4 สตรีสิริเกศ 16 511 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73151 นายรัตตัญญู กิตติธนากร ม.5 สตรีสิริเกศ 14 512 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73012 นายอัจฉริยะ ขยายวงศ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 13 513 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ถัดไป »