::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73145 นางสาวรุจิรา อินตะนัย ม.5 สตรีสิริเกศ 25 454 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73174 นางสาวสุรีย์พรรณ พวงอก ม.5 สตรีสิริเกศ 25 455 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73470 นางสาวเบญจมาศ มรรคคา ม.4 สตรีสิริเกศ 25 456 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73586 นางสาวศิรินดา สมบัน ม.4 สตรีสิริเกศ 25 457 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73065 นายเกียรติศักดิ์ เกษรชื่น ม.4 สตรีสิริเกศ 25 458 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73084 นางสาวรุ่งนภา ประเทืองไทย ม.4 สตรีสิริเกศ 25 459 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73311 นายกฤษฏิณัช อุตสาหะ ม.5 สตรีสิริเกศ 25 460 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73122 นางสาวฐิติมา ผงกุลา ม.4 สตรีสิริเกศ 25 461 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73524 นายณัฐพงศ์ สารพล ม.4 สตรีสิริเกศ 24 462 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73079 นางสาวชลทิชา กองสันเทียะ ม.4 สตรีสิริเกศ 24 463 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73289 นางสาวศุภาวรรณ ศิลาเลิศ ม.5 สตรีสิริเกศ 24 464 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73057 นายธีร์ธวัช จริยฐิติพงศ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 24 465 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73042 นางสาวถนอมพรรณ พิมกร ม.4 สตรีสิริเกศ 24 466 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73405 นายภาณุภัทร โยธี ม.5 สตรีสิริเกศ 24 467 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73582 นางสาวหงษ์ฤดี เทียมสิงห์ ม.5 สตรีสิริเกศ 24 468 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ถัดไป »