::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73127 นางสาวสุทธิดา สังขะพงษ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 27 424 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73282 นางสาวชลธิชา ชัยชนะ ม.5 สตรีสิริเกศ 27 425 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73082 นางสาวเนตรนภา อัคการณ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 27 426 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73457 นายสุรชาติ ไชยวงศ์ ม.5 สตรีสิริเกศ 27 427 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73587 นางสาวอรัชพร รัตนวัน ม.4 สตรีสิริเกศ 27 428 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73517 นางสาวสิริภร เข็มละทอง ม.5 สตรีสิริเกศ 26 429 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73222 นายปฏิพัทธ์ สิมศรี ม.4 สตรีสิริเกศ 26 430 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73116 นายปิยะวัฒน์ ทองทัย ม.4 สตรีสิริเกศ 26 431 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73414 นางสาวสุภาพร บุตรดี ม.5 สตรีสิริเกศ 26 432 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73388 นายปาณวัฒน์ พรหมทา ม.4 สตรีสิริเกศ 26 433 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73540 นางสาวศศิธร โพธิ์อุดม ม.4 สตรีสิริเกศ 26 434 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73366 นายวัชรพล สืบบุตร ม.5 สตรีสิริเกศ 26 435 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73177 นายศุภกร เจริญนุช ม.4 สตรีสิริเกศ 26 436 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73450 นายฐิติวัฒน์ สิมมา ม.4 สตรีสิริเกศ 26 437 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73136 นางสาวบุรัสกร อินอะนันต์ ม.5 สตรีสิริเกศ 26 438 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 561 ถัดไป »