::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91035 เด็กชายเจสัน ชาวสวน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 76 1 ชนะเลิศ
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91323 เด็กชายณธกร ธนาภัทรภิรมย์ ป.6 อุบลวิทยาคม 75 2 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91341 เด็กชายธนบดี กำลังงาม ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี 74 3 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91047 เด็กชายกฤตเมธ รากวงค์ ป.6 อนุบาลยโสธร 73 4 ชมเชย อันดับที่ 1
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91120 เด็กหญิงอสมา จรรยาสุทธิวงศ์ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 73 4 ชมเชย อันดับที่ 1
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91351 เด็กหญิงปาณิสา จริยทวีสิน ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 73 4 ชมเชย อันดับที่ 3
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91033 เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี ป.4 Home School 72 7 ชมเชย อันดับที่ 4
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91320 เด็กหญิงวริศรา วงศ์อินทร์ ป.6 อุบลวิทยาคม 72 7 ชมเชย อันดับที่ 4
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91223 เด็กหญิงพิชญา พันธ์รัมย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 70 9 ชมเชย อันดับที่ 6
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91224 เด็กหญิงฟ้าพราว ศิริประไพ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 70 9 ชมเชย อันดับที่ 6
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91357 เด็กชายปธานิน ติยวรนันท์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 70 9 ชมเชย อันดับที่ 6
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91197 เด็กหญิงณัชชา เปรียมรัตนชัย ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 69 12 ชมเชย อันดับที่ 9
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91284 เด็กชายเอื้ออังกูร โอบอ้อมกุล ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี 69 12 ชมเชย อันดับที่ 9
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91324 เด็กชายต่อตระกูล นาคใหญ่ ป.6 อุบลวิทยาคม 69 12 ชมเชย อันดับที่ 9
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91048 เด็กชายชวิศ พันธ์นิกุล ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี 68 15 ชมเชย อันดับที่ 11
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 561 ถัดไป »