::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73525 นายธรรมนูญ วงษารักษ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 26 439 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73530 นางสาวพัชรีพร โตมร ม.4 สตรีสิริเกศ 26 440 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73066 นายศิริฐาพร แก้วธรรมมา ม.4 สตรีสิริเกศ 26 441 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73338 นางสาวชฎาภรณ์ ทองพูล ม.4 สตรีสิริเกศ 26 442 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73373 นางสาวณัฐพร เกษหอม ม.5 สตรีสิริเกศ 26 443 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73461 นายวรัญญู บุญแสง ม.5 สตรีสิริเกศ 26 444 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73043 นายสหชาติ นาวี ม.4 สตรีสิริเกศ 25 445 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73150 นายทิพากร ศรีเสริม ม.5 สตรีสิริเกศ 25 446 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73176 นางสาวอลิสา กาละพัฒน์ ม.5 สตรีสิริเกศ 25 447 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73547 นางสาวลดาวัลย์ จันทะศรี ม.4 สตรีสิริเกศ 25 448 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73346 นางสาวปิยนนท์ พรมมานนท์ ม.4 สตรีสิริเกศ 25 449 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73513 นางสาววังทอง พรรณา ม.4 สตรีสิริเกศ 25 450 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73512 นางสาวสุนิสา สมจันทร์ ม.4 สตรีสิริเกศ 25 451 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73551 นางสาวณิชารีย์ โพธิ์ขาว ม.4 สตรีสิริเกศ 25 452 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73117 นายปฏิภูมิ แสงสกุล ม.4 สตรีสิริเกศ 25 453 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ถัดไป »