::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73574 นางสาวปนัดดา พงศ์พีระ ม.5 สตรีสิริเกศ 22 484 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73378 นางสาวสุริวิภา พะวงษ์ ม.5 สตรีสิริเกศ 22 485 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73224 นายณัฐวัฒน์ พันธมี ม.4 สตรีสิริเกศ 22 486 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73240 นางสาวชญานี เสนาน้อย ม.4 สตรีสิริเกศ 21 487 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73504 นางสาวปานวาด พรหมทา ม.5 สตรีสิริเกศ 21 488 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73143 นางสาวยุภาพรรณ ศรีทอง ม.5 สตรีสิริเกศ 21 489 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73376 นางสาวสุปวีณ์ บุญมี ม.5 สตรีสิริเกศ 21 490 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73396 นางสาวอาริสา ผาสุข ม.4 สตรีสิริเกศ 21 491 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73119 นายกฤตภาส เหลืองกระโทก ม.4 สตรีสิริเกศ 21 492 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73487 นางสาววิลาวรรณ ใยทอน ม.4 สตรีสิริเกศ 21 493 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73075 นายธวัชชัย ผาแดง ม.4 สตรีสิริเกศ 21 494 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73055 นายศุภเชษฐ์ จารุรัชกุล ม.4 สตรีสิริเกศ 20 495 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73553 นายคมกฤช ฝีมือดี ม.5 สตรีสิริเกศ 20 496 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73112 นายจิตติพัฒน์ ทรจักร ม.4 สตรีสิริเกศ 20 497 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73111 นายกษิดิศ ไชยสาร ม.4 สตรีสิริเกศ 20 498 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ถัดไป »