::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73501 นางสาวผกามาศ โรจน์เจริญทรัพย์ ม.5 สตรีสิริเกศ 24 469 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73297 นายวิษณุ เพ็งจันทร์ ม.5 สตรีสิริเกศ 24 470 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73458 นายศรัณย์ พิศวงศ์ ม.5 สตรีสิริเกศ 24 471 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73315 นายพชรพล ศรีรส ม.5 สตรีสิริเกศ 24 472 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73550 นางสาวณัฐนันท์ บุญปก ม.4 สตรีสิริเกศ 24 473 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73478 นางสาวจิดาภา ชุบขุนทด ม.4 สตรีสิริเกศ 23 474 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73110 นายชญานนท์ รัศมี ม.4 สตรีสิริเกศ 23 475 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73515 นางสาวจิริญา ตะลาด ม.4 สตรีสิริเกศ 23 476 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73417 นายณัฐกฤต ฤทธิ์ประดิษฐ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 23 477 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73535 นางสาวจุฑารัตน์ อุทาธรณ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 23 478 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73318 นายธนกร บูระณะ ม.5 สตรีสิริเกศ 23 479 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73391 นางสาวประภัสสร มูลธาร์ ม.4 สตรีสิริเกศ 23 480 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73238 นางสาวพัชราภา ทองเชื้อ ม.4 สตรีสิริเกศ 22 481 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73548 นางสาวปานตะวัน แข็งฤทธิ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 22 482 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73424 นางสาวอมลณัฐ ศรีขวัญ ม.5 สตรีสิริเกศ 22 483 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ถัดไป »