::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73549 นางสาวสุวรรณี หล้าสงค์ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 409 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73522 นางสาวปภัสสร เฉลิมพล ม.5 สตรีสิริเกศ 28 410 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73467 นายปณต โพธิ์ทะเรต ม.4 สตรีสิริเกศ 28 411 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73516 นางสาวลัดดาวัลย์ เสนคำสอน ม.5 สตรีสิริเกศ 28 412 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73049 นางสาวมัทนา พรหมคุณ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 413 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73316 นายณัฐนนท์ พรหมจันทร์ ม.5 สตรีสิริเกศ 28 414 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73583 นางสาวอารีรัตน์ วงษารักษ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 415 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73451 นายแทนไท ปกป้อง ม.4 สตรีสิริเกศ 28 416 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73423 นางสาวนนท์วิภา สุขรี่ ม.5 สตรีสิริเกศ 28 417 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73552 นางสาวกฤติยาภรณ์ สร้างญาติ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 418 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73067 นายปุณณพัฒน์ ชุมแก่น ม.4 สตรีสิริเกศ 27 419 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73131 นางสาวเพ็ญนภา สุขช่วย ม.4 สตรีสิริเกศ 27 420 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73248 นางสาวพิมพ์ระพัฒน์ แสงดี ม.4 สตรีสิริเกศ 27 421 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73441 นางสาวนภัสสร ธูปาดิลก ม.4 สตรีสิริเกศ 27 422 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73502 นางสาวณัฐนันท์ ปัชฌาบุตร ม.5 สตรีสิริเกศ 27 423 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... 561 ถัดไป »