::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91001 เด็กชายจิรายุ ภาณุรัตนโสภณ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91002 เด็กหญิงบัณณ์ โยธิคาร์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91003 เด็กหญิงณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91004 เด็กชายพีรภัทร อาษาราช ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91005 เด็กหญิงมุธิตา บุรีแสง ป.6 บ้านสมบูรณ์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91006 เด็กหญิงกรรณิการ์ มลิพันธ์ ป.6 บ้านสมบูรณ์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91007 เด็กชายจิตรภานุ แสงสว่าง ป.5 บ้านสมบูรณ์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91008 เด็กชายจิรภัทร คามบุศย์ ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91009 เด็กชายมังกร โยธะกา ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91010 เด็กหญิงวีรภัทธา เหมุทัย ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91011 เด็กหญิงประวีณา พงษ์สุระ ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91012 เด็กหญิงเมธาพร เกษศิริ ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91013 เด็กหญิงพิมพ์นารา ธีระบุตร ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91014 เด็กหญิงธัญญาดา นามวิชัย ป.6 บ้านหนองระนาม
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91015 เด็กหญิงสุพิชญา ศิลาชัย ป.6 บ้านหนองระนาม
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 615 ถัดไป »