::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91251 เด็กชายฐฐิพงษ์ แซ่อุย ป.4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 64 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91322 เด็กหญิงฉัตรมณี หลักหาญ ป.6 อุบลวิทยาคม 64 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91327 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พำขุนทด ป.5 อุบลวิทยาคม 64 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91003 เด็กหญิงณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 63 34 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91355 เด็กหญิงชนัญธิดา สุขใหม่ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 63 34 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91265 เด็กชายกรรชัย อามาตย์ ป.6 บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 62 36 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91288 เด็กหญิงกมลฉัตร ชาสุรีย์ ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี 62 36 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91058 เด็กหญิงณิชากานต์ ชูหา ป.6 มารีวิทยา 61 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91063 เด็กหญิงนิตติยา คำเสียง ป.6 มารีวิทยา 61 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91110 เด็กหญิงศุภิสรา จิริวิภากร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 61 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91286 เด็กหญิงสุพิชญา อุตส่าห์ ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี 61 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91220 เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 60 42 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91045 เด็กชายธนกฤต ดวงศรี ป.5 อนุบาลอุบลราชานี 59 43 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91099 เด็กหญิงฐิรยาภรณ์ ยุวดีนิเวศ ป.6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 59 43 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91185 เด็กชายนรวีร์ วงค์ละคร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 43 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 561 ถัดไป »