::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91352 เด็กหญิงณิชานาฏ อามาตย์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 45 102 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91141 เด็กชายธนพล ยาเคน ป.6 อนุบาลวัดพระโต 44 107 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91236 เด็กชายอติเทพ ค้าโค ป.6 หนองน้ำเต้า โนนสวน 44 107 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91299 เด็กหญิงกันยาพร รุ่งแสง ป.6 บ้านหนองออ 44 107 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91313 เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 44 107 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91326 เด็กหญิงปัญจมาพร ทางธรรม ป.5 อุบลวิทยาคม 44 107 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91072 เด็กหญิงอรอนงค์ ไชยนรา ป.6 มารีวิทยา 43 112 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91100 เด็กชายธนวินท์ สินธุรัตน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 112 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91193 เด็กชายศุภกร บรรลือทรัพย์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 43 112 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91228 เด็กหญิงชนาภา ทาบทอง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 112 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91262 เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิวัฒน์ ป.5 บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 43 112 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91014 เด็กหญิงธัญญาดา นามวิชัย ป.6 บ้านหนองระนาม 42 117 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91055 เด็กหญิงนันทิชา ขันคำ ป.6 มารีวิทยา 42 117 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91151 เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณโชติ ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 42 117 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91168 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ นามวงษ์ ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 42 117 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 561 ถัดไป »