::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91263 เด็กชายปภาวิชญ์ หงษ์อินทร์ ป.5 บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 42 117 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91266 เด็กชายณัฐสิทธิ วรรณทวี ป.6 บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 42 117 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91023 เด็กหญิงปันทญานนท์ พงษ์สุระ ป.5 บ้านหนองระนาม 41 123 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91053 เด็กหญิงสิริวิมล ริมสหาย ป.6 มารีวิทยา 41 123 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91075 เด็กชายสิวะดล รักชาติ ป.6 มารีวิทยา 41 123 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91121 เด็กหญิงโสภิตา แพงมาลา ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 41 123 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91148 เด็กชายนิธิพงษ์ สายคง ป.6 อนุบาลวัดพระโต 41 123 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91161 เด็กชายณัฐพรรดิ ศรีนาม ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 41 123 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91010 เด็กหญิงวีรภัทธา เหมุทัย ป.6 บ้านหนองระนาม 40 129 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91081 เด็กชายวรมน สุรพัฒน์ ป.3 อนุบาลศรีประชานุกูล 40 129 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91207 เด็กหญิงจิรัชยา มณีพันธุ์เจริญ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 129 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91255 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทรัพย์นิมิตร ป.5 บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 40 129 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91011 เด็กหญิงประวีณา พงษ์สุระ ป.6 บ้านหนองระนาม 39 133 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91074 เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 39 133 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91122 เด็กหญิงสิริญาภา มหาลวเลิศ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 39 133 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 561 ถัดไป »