::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91209 เด็กหญิงสาธิตา ทองอินทร์ ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย 59 43 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91211 เด็กชายวรปรัชญ์ หล้าคำ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 43 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91219 เด็กหญิงธัญพร ชาญทะเล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 43 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91180 เด็กหญิงไปรยา คุ้มศรีวัย ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 58 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91218 เด็กชายกิตติ์ธเนศ ผาติสว่างพันธ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 58 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91289 เด็กหญิงณิชาภัทร จารุสมบัติ ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี 58 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91321 เด็กหญิงฐิติญาภัทร กลมกล่อม ป.6 อุบลวิทยาคม 58 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91036 เด็กชายภวิศรุจ วุฒิวีรกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 57 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91189 เด็กหญิงจารุชา จันทะมุขตระกูล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 57 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91216 เด็กหญิงจินดาชยานันต์ ปุลพรนันท์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 57 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91001 เด็กชายจิรายุ ภาณุรัตนโสภณ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 56 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91188 เด็กหญิงวิชาดา จันทะมุขตระกูล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91330 เด็กชายวิชชากร อังกรพิทักษ์ ป.5 อุบลวิทยาคม 56 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91073 เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีโลห้อ ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91089 เด็กหญิงภัคจิรา ศรีดี ป.6 มารีวิทยา 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 561 ถัดไป »