::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91114 เด็กชายพุทธภูมิ กุลครุอนันต์ ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 48 89 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91160 เด็กหญิงธัญพิชชา จันทะศิลา ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 48 89 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91182 เด็กหญิงศุภิสรา ไกลถิ่น ป.5 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 48 89 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91191 เด็กชายธีร์กวิน คำภักดี ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 48 89 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91054 เด็กหญิงณัทชาครีย์ ผาสุข ป.6 มารีวิทยา 47 95 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91102 เด็กชายณัฐยศ หนองงอก ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 47 95 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91038 เด็กหญิงพิชยา ฉลาดแย้ม ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย 46 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91184 เด็กหญิงศิริกัลยา อุ่นเรือน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 46 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91312 เด็กหญิงธีร์ธยาน์ สุพัฒน์โชติวัต ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 46 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91328 เด็กหญิงบุษยมาศ เอื้อทาน ป.5 อุบลวิทยาคม 46 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91331 เด็กชายสรกฤช สาลี ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 46 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91159 เด็กหญิงจรัสทิพย์ ธนากูล ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 45 102 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91196 เด็กชายธีรรัชวิชญ์ บุญมีวิเศษ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 45 102 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91319 เด็กชายรฐนนท์ จึงมหากิจเจริญ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 102 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91329 เด็กหญิงณิชกานต์ เสาเวียง ป.5 อุบลวิทยาคม 45 102 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 561 ถัดไป »