::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91071 เด็กหญิงณิชชารีย์ สิริกรประพัฒน์ ป.6 มารีวิทยา 68 15 ชมเชย อันดับที่ 11
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91221 เด็กชายวัชรศักย์ ขอร่ม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 68 15 ชมเชย อันดับที่ 11
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91248 เด็กหญิงจีรนันท์ ตาบุดดา ป.5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 68 15 ชมเชย อันดับที่ 11
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91217 เด็กหญิงบุญสิตา บุญเหลือ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 67 19 ชมเชย อันดับที่ 14
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91186 เด็กชายนพณัฐ อารีย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 66 20 ชมเชย อันดับที่ 15
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91347 เด็กหญิงธัญชนก แซ่ลี้ ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 66 20 ชมเชย อันดับที่ 15
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91358 เด็กหญิงปริมฐิตา สมัย ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 66 20 ชมเชย อันดับที่ 15
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91187 เด็กชายศวัสกร แซ่อึ้ง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 65 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91222 เด็กชายภูรินท์ รังษี ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 65 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91325 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทัศบุตร ป.6 อุบลวิทยาคม 65 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91345 เด็กชายศุภสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ป.6 บ้านหนองแลงระไง 65 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91354 เด็กชายคมชาญ เขจรศาสตร์ ป.6 มารีวิทยา 65 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91031 เด็กหญิงนภสิริ เสนาภูดิทกุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 64 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91210 เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 64 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91215 เด็กหญิงนันทพัทธ์ ตั้งจันทรประภาพ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 64 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 561 ถัดไป »