::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91121 เด็กหญิงโสภิตา แพงมาลา ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91122 เด็กหญิงสิริญภา มหาลวเลิศ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91123 เด็กหญิงพินทุสร ศรีระษา ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91124 เด็กหญิงปรีดา พัดทอง ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91125 เด็กหญิงนลินี ศรีสุนันท์ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91126 เด็กหญิงขวัญณิชา จินาวัลย์ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91127 เด็กหญิงศุภาวรรณ หงส์ลอย ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91128 เด็กหญิงปฏิญญา แก้วธานี ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91129 เด็กหญิงขวัญอนงค์ ติระ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91130 เด็กหญิงชลธิชา มังษา ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91131 เด็กชายธิติศักดิ์ แซ่ลิ้ม ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91132 เด็กหญิงปลายฟ้า อินเตชะ ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91133 เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ็ชรสมัย ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91134 เด็กหญิงอาภัสรา แซ่ตัง ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 335 91135 เด็กหญิงภัทราพร สืบเลย ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 615 ถัดไป »